• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 6.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg

O nas

 

 

MIESZKAŃCY CzSM

Rada Miejska w Czeladzi uchwałą z dnia 27 kwietnia 2015 r. Nr IX/151/2015 oraz uchwałą z dnia 28 maja 2015 r. ustaliła wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie wyższym o 87,70 % w stosunku do dotychczas obowiązujących stawek za segregację śmieci, o 33,3% w stosunku do opłat za śmieci zmieszane oraz podniosła stawkę za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków o ponad 1,41 zł za m3 .

Rada Miejska w żaden sposób nie uzasadniła tak drastycznych podwyżek cen. Brak jest wyjaśnienia skąd nagle powstała potrzeba korygowania obowiązujących dotychczas stawek. Zastanawiająca jest zatem intencja władz Gminy Czeladź skoro od sierpnia 2013 r. nie uległy zmianie warunki wykonywania przedmiotowych usług.

Ponad tysiąc siedemset osób podpisało się pod wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie tychże uchwał. Wezwanie zostało złożone w Urzędzie Miasta w dniu 15 lipca 2015 r. przez Prezesa Zarządu CzSM Zygmunta Kopczyńskiego do rąk Burmistrza Miasta Czeladź Zbigniewa Szaleńca. W uzasadnieniu wezwania mieszkańcy Gminy Czeladź zastanawiając się nad motywami działania władz Gminy Czeladź postawili pytania czy za tymi podwyżkami nie stoi przypadkiem chęć szybkiego uzyskania kosztem mieszkańców dodatkowych dochodów przez władze Gminy Czeladź, a może poprzez te podwyżki władze Gminy chcą nagrodzić wszystkich tych, którzy segregują śmieci, bo tak naprawdę to właśnie te osoby najbardziej odczują podwyżkę opłat za śmieci.

Prezes Zarządu
Zygmunt Kopczyński

MIESZKAŃCY CzSM

     Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10.07.2015 r., do Prokuratury Rejonowej w Będzinie zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa     o następującej treści: 

       My podpisani na załączonych do niniejszego zawiadomienia listach poparcia mieszkańców osiedli Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na podstawie art. 304 § 1 k.p.k.,  składamy  zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Sławomira Święcha byłego Prezesa Zarządu CzSM, (będącego zobowiązanym do zajmowania się interesami Spółdzielni) pełniącego równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Miasta Czeladź oraz Władze i Właścicieli Ciepłowni Wojkowice , którzy na podstawie trójstronnego ( a tak naprawdę dwustronnego) porozumienia w sprawie zakupu ciepła dla spółdzielni działając wspólnie i w porozumieniu  spowodowali wielką szkodę majątkową spółdzielni w wysokości 4.855687,65 zł polegającą na zakupie i dostarczaniu ciepła droższego o 60% w stosunku do innych wytwórców i dostawców ciepła. W ocenie zawiadamiających w opisanej sytuacji może również zachodzić  podejrzenie o działania korupcyjne tj. o czyn z art. 296 § 1 k.k. względnie z art. 296a k.k. jak również o czyn z art. 228 k.k. lub 229 k.k.                               

UZASADNIENIE

Zarząd Spółdzielni w połowie roku 2014 zlecił biegłemu sądowemu wpisanemu na listę biegłych Sądu Okręgowego w Katowicach opracowanie ekspertyzy w przedmiocie zamawiania i dostarczania energii cieplnej do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Ciepłownię w Wojkowicach. W wyniku tej ekspertyzy okazało się , że koszty dostarczanej przez tą Ciepłownię energii cieplnej jest o 60 % wyższy niż energia dostarczana przez innych dostawców . Przez cały okres dostarczanie energii z tej Ciepłowni straty jakie poniosła Spółdzielnia i jej członkowie wyniosły według biegłego około 4.855687,65 zł. Wszystko to za sprawą działań byłego Prezesa Spółdzielni Sławomira Święcha będącego w tamtym czasie Przewodniczącym Rady Miejskiej w Czeladzi oraz władz Ciepłowni w Wojkowicach. Szczegółowy opis całości sprawy na przestrzeni omawianego okresu przedstawia Ekspertyza Biegłego, która  w ocenie zawiadamiających nie pozostawia żadnych wątpliwości co do działań niezgodnych z prawem. Jednocześnie zawiadamiający informują, że przedmiotowa  ekspertyza znajduje się w aktach umorzonej przez prokuraturę sprawy o sygn. 3Ds 436/14. W przedmiotowych aktach znajduje się również opinia biegłego powołanego przez prokuraturę z której wynika, że wysokość strat jakie ponieśli mieszkańcy spółdzielni to około 6.500.000 zł, którą to kwotę zapłacili mieszkańcy a nie spółdzielni co zresztą było powodem umorzenia sprawy przez prokuraturę. Jednocześnie wnosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji kierowanej do nas w powyższej sprawie na Zarząd Czeladzkiej  Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zał. – listy z podpisami osób składających niniejsze zawiadomienie.

 

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, w terminie do 15 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu wzory druków dla członków ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej: pobierz druki